Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 

 
Półki uginające się od książek? Nie tym razem! W tym miejscu znajdziesz dokumenty programowe, wytyczne oraz stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Zapraszamy do poznania podstaw funkcjonowania Programu i ich wykładnię. Wszystko w jednym miejscu specjalnie dla Ciebie!

 
          


Sekcje podzieliliśmy na Program i jego szczegółowy opis, następnie wytyczne. W drugiej części zamieściliśmy stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Materiały zamieściliśmy tak, by ułatwić Ci ich zrozumienie:


 
 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuję od 27.12.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 1 grudnia 2017 r. wraz  z załącznikami - wersja aktualna (obowiązuje od 1 grudnia 2017r.)
  Wersje archiwalne▼
 3. Umowa Partnerstwa - wersja aktualna (obowiązuje od sierpnia 2017r.)
  Wersje archiwalne▼

 


 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 19.07.2017r.)
  Wersje archiwalne▼
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 01.01.2018r.)
  Wersje archiwalne▼
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 07.03.2018r.)
  Wersje archiwalne▼
 4. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 08.05.2015 r. (obowiązuje od 08.05.2017 r.) 
 5. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązuje od 16.03.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼

  5.1 Opis zmian do ostatniej wersji
 6. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Załącznik do Wytycznych nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych 
  Załącznik do Wytycznych nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym          
  Wersje archiwalne▼
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 18.05.2017 r. (obowiązuje od 18.05.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 8. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z 28.10.2015 r. (obowiązuje od 28.10.2015 r.)
 9. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020 (obowiązuje od stycznia 2018 r.)
 10. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - (obowiązuje od 19.12.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 11. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 31.03.2015 r. (obowiązuje od 31.03.2015 r.)
 12. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lutego 2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 21.07.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 14. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  (obowiązuje od 22.04.2015 r.)
 15. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lipca 2017 r.)
  Wersje archiwalne▼


 
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
   
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
   
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
   
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
   
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.
 
 1. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, późn. zm.)
 2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) z dn. 02.09.2017 r.

  3.1 Opis zmian od ostatniej wersji PDF
   
  Wersje archiwalne▼
 4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
 5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
 6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

 1. Oznaczanie projektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 3. Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień
 1. Kwalifikowanie uczestników projektu
 2. Weryfikowanie statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia
 3. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu 
 4. Stosowanie kwot ryczałtowych w projektach


 
 1. Rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności 
 3. Wprowadzanie danych w bazie personelu w SL 2014
 4. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu 
 5. Dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty
 6. Rozliczania projektów według reguły proporcjonalności
 7. Obliczanie kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu
 8. Agażowanie pracowników beneficjenta projektu
 9. Wykonywanie zadań przez personel przebywający na urlopie wypoczynkowym
 10. Wnoszenie wkładu własnego w formie wynagrodzenia doradców zawodowych
 11. Wyłączenie od zasady konkurencyjności 
 12. Stosowanie aspektów społecznych przy realizacji zamówień
 13. Wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych w przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy
 14. Rozwiązanie kwestii problemowych dotyczących SL2014
 15. Organizowanie staży
 

 
 1. Realizowanie staży u kilku pracodawców
 2. Stosowanie kosztów racjonalnych usprawnień
 3. Angażowanie i rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu
 4. Zakończenia udziału w projekcie
 5. Występowanie cross-financingu i dochodu w projekcie
 6. Rozliczanie wydatków w projektach pozakonkursowych
 7. Angażowanie i wynagradzanie opiekunów stażystów
 8. Oznaczanie działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych
 9. Uwzględnianie w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych czy stażowych
 10. Realizowanie doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
 11. Kwalifikowanie wydatków w ramach stażu realizowanego przez PUP
 12. Stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100.000 EUR wkładu publicznego
 13. Uzyskania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów
 14. Stosowanie zasdad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 15. Umieszczania plakatu A3 

 1. Stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych
 2. Realizowanie założeń projektów PUP
 3. Opisywanie potencjału kadrowego we wniosku o dofinansowanie projektu
 4. Udzielaniu zamówień na materiały przeznaczone do transmisji przez nadawców
 5. Realizowanie partnerstwa w kontekście podmiotów powiązanych
 6. Wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych
 7. Zawierania umów o pracę w ramach projektów
 1. Rozliczanie wydatków za pomocą metod uproszczonych