Poznaj zasady promowania projektu
 

 

Promuj Swój  projekt, ale i Program który realizujesz. Wszelkie zalecenia, z którymi powinieneś się jak najszybciej zapoznać zawarte są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. Znajdziesz tam szczegółowe wytyczne dotyczące:

 • Oznaczania  znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem województwa (wymóg programu regionalnego);
 • Umieszczania plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu;
 • Umieszczania opisu projektu na stronie  internetowej;
 • Przekazywania informacji osobom i podmiotom o realizacji projektu;
 • Dokumentowania działań informacyjno – promocyjnych.
   
 

Pamiętaj o prawidłowym oznakowaniu swojego projektu. Zapoznaj się z zasadami! Po pierwsze zapoznaj się z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Następnie pobierz właściwe pliki ze strony internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.power.gov.pl (znajdziesz tam zasady oznakowanie dla umów zawartych przed 1 stycznia 2018 r.) . Od 1 stycznia 2018 r. powinieneś stosować następujące oznakowanie:

 
Znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą PO WER 
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej (symbol graficzny oraz nazwa Rzeczpospolita Polska)


 
Znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

Oznakowujesz:
 • wszystkie działania informacyjne i promocyjne np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mejlingi, materiały filmowe, promocyjne, konferencje, spotkania;
 • dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów i wniosków;
 • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, umowy, korespondencję kierowaną do uczestników.

   
 1. Liczy się widoczność!
  Znaki FE i UE  muszą być umieszczane w widocznym miejscu;
 2. Liczy się kolorystyka!
  Wprowadzenie do oznakowania barw RP niesie ze sobą określone zasady, ponieważ Barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej i nie możesz ich stosować w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Zasada jest prosta!- stosuj wersję kolorową zawsze kiedy jest to możliwe, uwzględniając w zestawieniu barwy RP. Jeśli możesz drukować tylko na czarno-biało  usuń z zestawienia flagę.
 3. Liczy się kolejność znaków!

  W układzie poziomym: znak FE zawsze po lewej stronie, znak UE po prawej;  W układzie pionowym: znak FE z nazwą programu na górze, w środku barwy RP, UE na dole;


   
 4. Liczy się liczba znaków!

  Maksymalnie w zestawieniu możesz użyć 4 znaków. Jeśli w zestawieniu chcesz uwzględnić inne znaki, nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej. W zestawieniu możesz dodatkowo umieścić swoje logo jako beneficjenta lub np. logo Instytucji Pośredniczącej. Nie możesz za to uwzględniać znaków wykonawców realizujących działania w projekcie, tj. np. instytucje realizujące szkolenia.   
 

Pamiętaj o umieszczaniu plakatu informacyjnego! Może być nim wydrukowany arkusz papieru. Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Jego minimalny rozmiar to format A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp. 

 
 • Plakat umieszczaj w głównej siedzibie oraz miejscach, w których realizujesz działania projektowe np. w trakcie szkoleń, w siedzibach pracodawców organizujących np. staże;
 • Plakatem nie musisz oznakowywać stanowisk pracy osób zatrudnionych do obsługi projektu oraz w siedzibach firm założonych za pośrednictwem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
   

 

Pamiętaj o umieszczaniu opisu projektu na stronie internetowej. Musi co najmniej zawierać cel, wartość (w tym wartość dofinansowania), planowane efekty. Wypełnienie tego obowiązku  jest bezpośrednio powiązane z możliwościami technicznymi Twojej strony internetowej. Istotne, by dostępne były dla potencjalnych uczestników projektu. Znaki i informacje umieść na głównej stronie lub podstronie. Jeśli jest to niemożliwe - w widocznej zakładce. Informacja na stronie powinna też zawierać zestawienie złożone ze znaków:

 • Funduszy Europejskich z nazwą Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Barw RP z nazwą Rzeczpospolita Polska;
 • Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Znaki powinny być widoczne w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową,  bez konieczności przewijania strony w dół. Możesz tego dokonać w dwojaki sposób: Po pierwsze w momencie wejścia na stronę umieść zestaw znaków Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zastosować inne rozwiązanie, w polu widzenia użytkownika strony umieść dodatkową flagę UE tylko z napisem Unia Europejska. 
 

 

Informuj wszystkich o projekcie! Oznakowuj konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, zamieszczaj plakat A3 oraz informacje na stronie internetowej. Twoje działania staną się rozpoznawalne w środowisku, branży i lokalnym rynku pracy.
 


 

Dokumentuj wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem! Materiały przechowuj w wersji papierowej lub elektronicznej razem z pozostałymi dokumentami. Zachowaj też pojedyncze egzemplarze np. broszur, publikacji, albo ich zdjęć. Poniżej przykładowe metody dokumentowania: