Co musisz wiedzieć, żeby zrealizować projekt?  


 Jeśli zastanawiasz się czy warto?, z czym to się je?, ta zakładka jest właśnie dla Ciebie. Zastanawiasz się co w praktyce oznacza samo stworzenie projektu, nie wspominając o jego realizacji.

Przeczytaj! Odważ się! Realizuj!

Obowiązki Projektodawcy

Jako projektodawca (pamiętaj beneficjentem stajesz się dopiero po podpisaniu umowy) powinieneś zaplanować wsparcie dla młodych, dzięki któremu uzyskają kwalifikacje, lub zdobędą doświadczenie zawodowe. Co powinieneś zrobić?

 • Złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, na warunkach i w terminie określonym przez WUP;
 • Warunki ubiegania się o dofinansowanie znajdziesz w dokumentacjach naboru lub regulaminach konkursów;
 • Każdy nabór, czy konkurs ma określone kryteria, których wypełnienie zaważy na tym, czy uzyskasz pozytywną ocenę projektu;
 • Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania powinieneś opracować założenia mające największe szansę na powodzenie; Powinieneś m.in.:

► Dokonać diagnozy lokalnego rynku pracy, wytyczyć cele i priorytety dla działań w ramach projektu;
► Dokonać analizy potrzeb i oczekiwań osób do 30 r.ż., które chcą znaleźć pracę w regionie, zmienić ją na lepszą, czy wyzej płatną;
Opracować projekt, który będzie stanowił bezpośrednią odpowiedz na potrzeby zarówno osób niepracujących,
     jak i okolicznych pracodawców;
Poznać oczekiwania pracodawców, upewnić się jakich pracowników poszukują;
► Upewnić się, czy z szerokiego wachlarza narzędzi wybierasz te, które pozwolą uczestnikom znaleźć lub zmienić pracę. 

 • Twój projekt po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej skierowany zostanie do dofinansowania;
 • Jeśli podpiszesz umowę staniesz się pełnoprawnym beneficjentem Osi I PO WER i zaczniesz realizować projekt.
 
Obowiązki beneficjenta

Jako beneficjent powinieneś realizować projekt krok po kroku, tak by osiągnąć zakładane efekty m.in.:

 • zrekrutować uczestników i monitorować ich postępy;
 • dbać o to, by każdemu z uczestników stworzono plan kariery (IPD);
 • współpracować z realizatorami szkoleń;
 • współpracować z pracodawcami, którzy przyjmą Twoich uczestników na staż, czy zatrudnią ich w ramach prac interwencyjnych;
 • koordynować terminy realizacji zajęć dla uczestników;
 • dbać o to, by wszystkie działania w projekcie były realizowane zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu;
 • dbać  poprawność realizacji form takich jak bon szkoleniowy, stażowy, na zasiedlenie, zatrudnieniowy itp.
 • dbać o to, by uzyskane dofinansowanie było odpowiednio wydatkowane.
 

 
S jak Słowniczek

Zapoznaj się z najważniejszymi hasłami. Jako beneficjent będziesz się z nimi spotykał na co dzień. Uwaga! Te związane są z realizacją Twojego projektu. Wybraliśmy dla Ciebie najważniejsze!


B jak Baza konkurencyjności

Jako beneficjent będziesz na pewno realizował duże zamówienie np. szkolenia, których koszt przykładowo wyniesie 60 tys. zł. Co wtedy robisz? Działasz zgodnie z zasada konkurencyjności i publikujesz zapytania ofertowe na Bazie Konkurencyjności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020 oraz na Bazie Konkurencyjności.
D jak Dokumentacja
 

Zbieraj wszelkie dokumenty! Potrzebne będą do wniosku o płatność,  będziesz je też musiał pokazać przy wszelkich kontrolach! Wymagane są m.in. dokumenty księgowe i potwierdzenia zapłaty, protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac, czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniasz pracowników–wymagana jest pełna dokumentacja potwierdzająca rekrutację, zawarcie umów, zakresy obowiązków itp.
Więcej o dokumentacji w zakładce Rozliczaj projekt.
K jak Kontrola
 

Kontrola towarzyszy realizacji każdego projektu, Twojego także. Bez obaw,  służy one lepszej realizacji i wyłapaniu ewentualnych uchybień wtedy, kiedy masz szansę wszystko naprawić. Daj szansę poprawnej realizacji! P.S. Pamiętaj! Każdy złożony wniosek o płatność podlega swego rodzaju kontroli, dokonuje jej Twój opiekun projektu. Poza tym dopuszczalne są następujące typy kontroli:


Kontrola w miejscu jego realizacji lub w twojej siedzibie

– prowadzona w trakcie realizacji projektu, na jego zakończenie lub po jego zakończeniu; kontroli podlega dokumentacja i zakres rzeczowy realizowanego projektu; szczególną formą kontroli na miejscu jest wizyta monitoringowa, polegająca na sprawdzeniu, czy faktycznie realizujesz projekt;

Kontrola krzyżowa

– gdy realizujesz więcej niż jeden projekt lub realizowałeś je w latach 2007-13. Chodzi o sprawdzenie, czy w ramach kilku projektów nie chcesz finansować tych samych wydatków;

Kontrola na zakończenie

– sprawdza kompletność i zgodność z procedurami całej Twojej dokumentacji z realizacji projektu;

Kontrola trwałości

– prowadzona po zakończeniu realizacji Twojego projektu. Sprawdzeniu podlega, czy w Twoim projekcie nie zaszły niedozwolone modyfikacje;

Inne kontrole

– realizowane na podstawie odrębnych przepisów bezpośrednio przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Instytucję Audytową lub Najwyższą Izbę Kontroli. Efektem każdej z nich jest informacja pokontrolna. W przypadku wykrycia nieprawidłowości otrzymasz zalecenia pokontrolne wraz z terminem ich wypełnienia.
M jak Monitoring

 

Czujnie obserwuj postępy swoich uczestników. Śledź zmiany, na bieżąco analizuj i przewiduj! Dlaczego? Zawsze po dokonaniu rekrutacji powinieneś monitorować zakres danych  uczestników projektu, stopień osiągnięcia wartości wskaźników. Te są namacalnym dowodem na to, czy zbliżasz się do realizacji celu wyrażonego w liczbach. Więcej o wskaźnikach w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.P jak Promocja
 

Jako beneficjent PO WER- musisz informować o projekcie, który realizujesz. Opis swoich zadań znajdziesz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji . Niezbędne informacje znajdują się w zakładce Poznaj zasady promowania projektu.W jak Wniosek o dofinansowanie
 

Wniosek to podstawa realizacji projektu, punkt odniesienia i podstawa wszelkich Twoich działań. Najpierw składany  w odpowiedzi na konkurs lub na wezwanie (w przypadku powiatowych urzędów pracy) poprzez SOWA. Potem podlega ocenie formalnej, merytorycznej i w przypadku pozytywnej oceny uzyskuje dofinansowanie.  Zapoznaj się z etapami oceny:

 • wstępna weryfikacja formalna- podczas której sprawdzamy poprawność danych, pieczątek i podpisów;
 • ocena formalna- w ramach której sprawdzamy poprawność sporządzenia wniosku pod względem kryteriów dostępów w projekcie, czyli głównych warunków, które musisz spełnić by w ogóle Twój wniosek był poddany dalszej ocenie. Dokonujemy jej wypełniając tzw. kartą oceny formalnej, stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu/naboru;
 • ocena merytoryczna-  polegająca na sprawdzeniu, czy projekt ma szansę na poprawną realizację i spełnia kluczowe założenia wynikające z obowiązujących dokumentów. Weryfikacji dokonujemy poprzez kartę oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu/naboru;
 • negocjacje - Porozumienie w kwestiach kluczowych dla projektu. Ich rozstrzygnięcie wpływa na miejsce Twojego wniosku na liście projektów wybranych do dofinansowania;
 • Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu