Poznaj proces podpisywania umowy

 
 
Umowa o dofinansowanie jest zwieńczeniem Twoich starań związanych z ubieganiem się o dofinansowanie. Stanowi też podstawę działań założonych w ramach projektu. Spójrz na schemat, by zapoznać się z tym procesem:

 
Etapy prowadzące do podpisania umowy

 

Sam proces podpisania umowy nakłada na Ciebie obowiązek skompletowania dokumentów i przygotowań formalnych. Odpowiednie kroki powinieneś podjąć w momencie otrzymania oficjalnej informacji od Nas o przyznaniu dofinansowania. Informacja ta będzie również obejmować listę dokumentów, niezbędnych do podpisania umowyPrzykładowe załączniki do umowy
  • Harmonogram płatności;
  • Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;
  • Wzór oświadczenia uczestnika projektu;
  • Wzór upoważnienia/ odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  • Oświadczenie o niekaralności beneficjenta/partnera;
  • Wypis z organu rejestrowego dotyczącego wnioskodawcy;
  • Kopia statutu lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność działalności prowadzonej przez beneficjenta z typem realizowanego wsparcia;
  • Umowa partnerska (dla projektów realizowanych w partnerstwie);
  • Zaświadczenie beneficjenta/partnera o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych opłat. 


Przykładowe formy zabezpieczenia
 

Jeśli uzyskałeś od Nas dofinansowanie, przekażemy Ci je po wniesieniu zabezpieczenia. Powinieneś je złożyć w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Przy większych projektach możemy wymagać innej formy, np. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteki, poręczenia, gwarancji bankowej czy zastawu rzeczowego bądź rejestrowego. Pamiętaj! Brak złożenia przez Ciebie zabezpieczenia stanowi przesłankę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.


Główne postanowienia umowy
 

W umowie znajdziesz wszystkie warunki realizacji projektu w tym m.in.:

 
Warunki realizacji projektu