Poznaj zasady promowania projektu
 

 

Promuj Swój  projekt, ale i Program który realizujesz. Wszelkie zalecenia, z którymi powinieneś się jak najszybciej zapoznać zawarte są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji. Znajdziesz tam szczegółowe wytyczne dotyczące:

 • Oznaczania  znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich oraz logiem województwa (wymóg programu regionalnego);
 • Umieszczania plakatu informacyjnego w miejscu realizacji projektu;
 • Umieszczania opisu projektu na stronie  internetowej;
 • Przekazywania informacji osobom i podmiotom o realizacji projektu;
 • Dokumentowania działań informacyjno – promocyjnych.
   
Oznaczaj znakiem Unii Europejskiej, barwami RP i znakiem FE
 

Pamiętaj o prawidłowym oznakowaniu swojego projektu. Zapoznaj się z zasadami! Po pierwsze zapoznaj się z Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020. Następnie pobierz właściwe pliki ze strony internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.power.gov.pl (znajdziesz tam zasady oznakowanie dla umów zawartych przed 1 stycznia 2018 r.) . Od 1 stycznia 2018 r. powinieneś stosować następujące oznakowanie:

 
Znak Funduszy Europejskich wraz z nazwą PO WER 
Logotyp Funduszy Europejskich program PO WER
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej (symbol graficzny oraz nazwa Rzeczpospolita Polska)

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
 
Znak Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak Unii Europejskiej
Oznakowujesz:
 • wszystkie działania informacyjne i promocyjne np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mejlingi, materiały filmowe, promocyjne, konferencje, spotkania;
 • dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów i wniosków;
 • dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, umowy, korespondencję kierowaną do uczestników.

   
Cztery zasady oznakowania
 1. Liczy się widoczność!
  Znaki FE i UE  muszą być umieszczane w widocznym miejscu;
 2. Liczy się kolorystyka!
  Wprowadzenie do oznakowania barw RP niesie ze sobą określone zasady, ponieważ Barwy RP występują tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej i nie możesz ich stosować w wersji achromatycznej i monochromatycznej. Zasada jest prosta!- stosuj wersję kolorową zawsze kiedy jest to możliwe, uwzględniając w zestawieniu barwy RP. Jeśli możesz drukować tylko na czarno-biało  usuń z zestawienia flagę.
 3. Liczy się kolejność znaków!

  W układzie poziomym: znak FE zawsze po lewej stronie, znak UE po prawej;

  Logotypy w układzie poziomym

  W układzie pionowym: znak FE z nazwą programu na górze, w środku barwy RP, UE na dole;

  Logotypy w układzie pionowym

   
 4. Liczy się liczba znaków!

  Maksymalnie w zestawieniu możesz użyć 4 znaków. Jeśli w zestawieniu chcesz uwzględnić inne znaki, nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej. W zestawieniu możesz dodatkowo umieścić swoje logo jako beneficjenta lub np. logo Instytucji Pośredniczącej. Nie możesz za to uwzględniać znaków wykonawców realizujących działania w projekcie, tj. np. instytucje realizujące szkolenia.   
Umieszczaj plakat informacyjny w miejscu realizacji projektu
 

Pamiętaj o umieszczaniu plakatu informacyjnego! Może być nim wydrukowany arkusz papieru. Może być też wykonany z innego, trwalszego tworzywa, np. z plastiku. Jego minimalny rozmiar to format A3 (arkusz o wymiarach 297×420 mm). Pod warunkiem zachowania minimalnego obowiązkowego rozmiaru może mieć formę plansz informacyjnych, stojaków reklamowych itp.


Przedstawienie wymagań dotyczących plakatu
 

Plakat powinien być Poprawny, Czytelny, Wyeksponowany, Widoczny
 
 • Plakat umieszczaj w głównej siedzibie oraz miejscach, w których realizujesz działania projektowe np. w trakcie szkoleń, w siedzibach pracodawców organizujących np. staże;
 • Plakatem nie musisz oznakowywać stanowisk pracy osób zatrudnionych do obsługi projektu oraz w siedzibach firm założonych za pośrednictwem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
   
Umieszczaj opis projektu na stronie internetowej
 

Pamiętaj o umieszczaniu opisu projektu na stronie internetowej. Musi co najmniej zawierać cel, wartość (w tym wartość dofinansowania), planowane efekty. Wypełnienie tego obowiązku  jest bezpośrednio powiązane z możliwościami technicznymi Twojej strony internetowej. Istotne, by dostępne były dla potencjalnych uczestników projektu. Znaki i informacje umieść na głównej stronie lub podstronie. Jeśli jest to niemożliwe - w widocznej zakładce. Informacja na stronie powinna też zawierać zestawienie złożone ze znaków:

 • Funduszy Europejskich z nazwą Wiedza Edukacja Rozwój;
 • Barw RP z nazwą Rzeczpospolita Polska;
 • Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.

Znaki powinny być widoczne w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową,  bez konieczności przewijania strony w dół. Możesz tego dokonać w dwojaki sposób: Po pierwsze w momencie wejścia na stronę umieść zestaw znaków Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej. Jeśli chcesz zastosować inne rozwiązanie, w polu widzenia użytkownika strony umieść dodatkową flagę UE tylko z napisem Unia Europejska. 
 
Przekazuj informacje osobom i podmiotom o realizacji projektu
 

Informuj wszystkich o projekcie! Oznakowuj konferencje, warsztaty, szkolenia, wystawy, zamieszczaj plakat A3 oraz informacje na stronie internetowej. Twoje działania staną się rozpoznawalne w środowisku, branży i lokalnym rynku pracy.
 


Dokumentuj działania informacyjno-promocyjno
 

Dokumentuj wszystkie działania informacyjne i promocyjne związane z realizowanym projektem! Materiały przechowuj w wersji papierowej lub elektronicznej razem z pozostałymi dokumentami. Zachowaj też pojedyncze egzemplarze np. broszur, publikacji, albo ich zdjęć. Poniżej przykładowe metody dokumentowania:
 


Tabela z przykładowymi metodami dokumentowania