Rozliczaj projekt


 

Budżet to podstawa realizacji Twojego projektu. Im lepiej go przygotujesz, tym lepiej zostanie oceniony i tym prościej będzie realizować projekt. Dobrze zaplanowane wydatki: racjonalne, efektywne, zgodne z obowiązującymi stawkami sprzyjać będą osiąganiu efektów, które sobie założyłeś. Jednak wydatkowanie to również ważne zadanie i lekcja dla Ciebie. Wydatkuj więc mądrze i dokumentuj wszystkie swoje finansowe poczynania. Poniżej kilka punktów, na które powinieneś zwrócić uwagę:
 

Za jego pośrednictwem informujesz nas o czynionych postępach. Regularnie składasz go jako Nasz beneficjent przez Centralny System Teleinformatyczny SL 2014 dostępny pod adresem: https://sl2014.gov.pl/. Przejrzyj! Przeklikaj! Zapoznaj się!, bo to podstawowe narzędzie komunikacji do przesyłania m.in.:

 • wniosków o płatność;
 • dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków;
 • danych uczestników projektu;
 • harmonogramu płatności;
 • innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu.

Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawą do wypłaty przyznanej dotacji w formie zaliczki. Jeżeli w przesłanej nam wersji wniosku będą błędy, wyślemy Ci informacje co masz poprawić. 

  

Jako beneficjent masz obowiązek ujawnienia wszelkich dochodów, które powstały w wyniku realizacji projektu. Musisz wykazać go we wniosku o płatność i dokonać zwrotu do dnia 10 stycznia roku następnego po roku, w którym powstał. 
 

Operacji finansowych dokonujesz za pośrednictwem wyodrębnionego konta bankowego. Dzięki temu  i Tobie i Nam łatwiej jest identyfikować wszelkie operacje. Możesz zmienić jego numer, ale dopiero po zawarciu aneksu do umowy, ponieważ numer ten widnieje w umowie o dofinansowanie projektu i nie można go zmieniać tak po prostu. Pamiętaj! Jeśli będziesz wykonywać operacje z innego konta, nie zostaną one w ogóle wzięte pod uwagę! Pilnuj numerów kont i operacji, których dokonujesz!
 

To jeden z najważniejszych dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu. Stanowi podstawę wypłat w formie zaliczek. Są zawsze przekazywane na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy według schematu:

 

W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy harmonogram płatności składany jest w postaci załącznika do umowy o dofinansowanie, a wypłatą środków zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który dysponuje środkami Fundusz Pracy.  
 

 • Czytaj dokumenty i wytyczne! Ich znajomość pozwoli Ci spokojnie  i rozważnie zarówno zaplanować, jak i wydatkować projektowe środki;
 • Znajdź i zapoznaj się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a wraz z nimi z katalogiem tzw. kosztów kwalifikowanych;
 • Pamiętaj!  Już na etapie wstępnym oceny wniosku sprawdzamy, czy wydatek jest niezbędny;
 • W trakcie realizacji projektu dodatkowo sprawdzamy, czy wydatek był:
   


 
Postęp finansowy to nic innego jak zestawienie tabel, które uzupełniasz nazwami i kwotami wydatków. Tabele są integralną częścią wniosku o płatność. Wydatki są sprawdzane z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Sprawdzamy je jest pod względem racjonalności i efektywności. 
Kompletuj dokumenty! Wymagane są przede wszystkim faktury i potwierdzenia przelewów, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac, czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniałeś pracowników– niezależnie od tego, czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu – musisz dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się z zobowiązań wobec zatrudnionych w projekcie. 
Monitoruj uczestników swojego projektu! Co to oznacza? Na potrzeby projektu musisz gromadzić informacje podstawowe, dane teleadresowe oraz szczegóły dot. form wsparcia. Wszystkie informacje o tym, jakich danych musisz wymagać od uczestników znajdziesz w załączniku do dokumentu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 pn. Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym. Po zapoznaniu się z jego zawartością będziesz pewny i spokojny, że gromadzisz wszystkie dokumenty i oświadczenia. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ ich prawidłowość sprawdzamy na każdym kroku, zarówno przy weryfikacji wniosków jak i w trakcie kontroli. Pamiętaj! Im więcej będziesz wiedział od początku, tym mniej uwag i uchybień dostrzeżemy w Twoim projekcie.