Półki uginające się od książek? Nie tym razem! W tym miejscu znajdziesz dokumenty programowe, wytyczne oraz stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Zapraszamy do poznania podstaw funkcjonowania programu i ich wykładnię. Wszystko w jednym miejscu, specjalnie dla Ciebie! 

ikona żarówki ze znakiem zapytana- poznaj, ludzka głowa- zapamiętaj, dłonie w uścisku- wdrażaj

Sekcje podzieliliśmy na Program i jego szczegółowy opis, następnie wytyczne.
W drugiej części zamieściliśmy stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu POWER. Materiały zamieściliśmy tak, by ułatwić Ci ich zrozumienie:
 
 1. Program

 2. Wytyczne

 3. Rozporządzenia UE

 4. Rozporządzenia polskie

 5. Ustawy

 6. Stanowiska i interpretacje

 7. Interpretacje Instytucji Umowy Partnerstwa
  Rok 2017

 8. Interpretacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej- IZ POWER
  Rok 2022
  Rok 2020
  Rok 2019
  Rok 2018
  Rok 2017
  Rok 2016
  Rok 2015
   

PROGRAM

 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 3. Umowa Partnerstwa 
   

WYTYCZNE

 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020

 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wraz z informacją o częściowym zawieszeniu.

 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

 4. Wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020

 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 6. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020

 10. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020

 11. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

 12. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

 13. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

 15. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 16. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.

 17. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

 18. Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01)

 

 

 


 

ROZPORZĄDZENIA UE

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu


ROZPORZĄDZENIA POLSKIE

 1. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 838; tekst jednolity)

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2017 poz. 2367)

 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub
  z państwowych funduszy celowych z dnia 7 maja 2021 r. 

   

USTAWY

 1. Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.z 2022 poz. 1079)

 2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063)

 3. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325

 4. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020)

 5. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

 6. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)

 7. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
   

STANOWISKA I INTERPRETACJE

 

Interpretacje Instytucji Umowy Partnerstwa

Rok 2017

 1. Oznaczanie projektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

 2. Stosowanie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

 3. Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień


Interpretacje Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej- IZ POWER

 

Rok 2022

 1. Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące monitorowania wsparcia dla osób uciekających z UA w EFS
   

Rok 2020

 1. Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz pracujących w ramach POWER

 2. Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój obowiązuje od 28 stycznia 2020 r.

 3. Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET 
   

Rok 2019

 1. Rozliczenie wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach
   

Rok 2018

 1. Kwalifikowanie uczestników projektu

 2. Weryfikowanie statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia

 3. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu

 4. Rozliczanie kosztów pośrednich projektu

 5. Stosowanie kwot ryczałtowych w projektach

 6. Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku
   

Rok 2017

 1. Rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS

 2. Stosowanie zasady konkurencyjności

 3. Wprowadzanie danych w bazie personelu w SL 2014

 4. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu

 5. Dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty

 6. Rozliczania projektów według reguły proporcjonalności

 7. Obliczanie kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu

 8. Agażowanie pracowników beneficjenta projektu

 9. Wykonywanie zadań przez personel przebywający na urlopie wypoczynkowym

 10. Wnoszenie wkładu własnego w formie wynagrodzenia doradców zawodowych

 11. Wyłączenie od zasady konkurencyjności 

 12. Stosowanie aspektów społecznych przy realizacji zamówień

 13. Wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych w przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy

 14. Rozwiązanie kwestii problemowych dotyczących SL2014

 15. Organizowanie staży
   

Rok 2016

 1. Rozliczanie wydatków za pomocą metod uproszczonych

 2. Realizowanie staży u kilku pracodawców

 3. Stosowanie kosztów racjonalnych usprawnień

 4. Angażowanie i rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu

 5. Występowanie cross-financingu i dochodu w projekcie

 6. Występowanie cross-financingu i dochodu w projekcie

 7. Rozliczanie wydatków w projektach pozakonkursowych

 8. Angażowanie i wynagradzanie opiekunów stażystów

 9. Oznaczanie działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych

 10. Uwzględnianie w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych czy stażowych

 11. Realizowanie doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

 12. Kwalifikowanie wydatków w ramach stażu realizowanego przez PUP

 13. Uzyskania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów

 14. Uzyskania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów

 15. Stosowanie zasdad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

 16. Umieszczania plakatu A3
   

Rok 2015

 1. Stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych

 2. Realizowanie założeń projektów PUP

 3. Opisywanie potencjału kadrowego we wniosku o dofinansowanie projektu

 4. Udzielaniu zamówień na materiały przeznaczone do transmisji przez nadawców

 5. Realizowanie partnerstwa w kontekście podmiotów powiązanych

 6. Wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych

 7. Zawierania umów o pracę w ramach projektów