a


Program
 
 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 3. Umowa Partnerstwa 


   
wytyczne
 
 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
 3. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 4. Wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 6. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 7. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
 10. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020
 11. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 12. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
 14. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 15. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 16. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r.
 17. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
   

Rozporządzenia
 
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

POLSKIE

 
 1. Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 838; tekst jednolity)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. 2017 poz. 2367)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.


USTAWY

 
 1. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1063)
 2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020)
 4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)
 6. Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

   
STANOWISKA


interpretacje

 rok

 1. Oznaczanie projektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 3. Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień

interpretacje
 
rok
 1. Metodyka wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz pracujących w ramach POWER
 2. Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Wiedza Edukacja Rozwój obowiązuje od 28 stycznia 2020 r.
 3. Wykorzystanie niestandardowych metod docierania do osób młodych na przykładzie osób z grupy NEET 
 
rok
 1. Rozliczenie wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach
 
rok
 1. Kwalifikowanie uczestników projektu
 2. Weryfikowanie statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia
 3. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu
 4. Rozliczanie kosztów pośrednich projektu
 5. Stosowanie kwot ryczałtowych w projektach
 6. Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku
 
rok
 1. Rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności
 3. Wprowadzanie danych w bazie personelu w SL 2014
 4. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu
 5. Dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty
 6. Rozliczania projektów według reguły proporcjonalności
 7. Obliczanie kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu
 8. Agażowanie pracowników beneficjenta projektu
 9. Wykonywanie zadań przez personel przebywający na urlopie wypoczynkowym
 10. Wnoszenie wkładu własnego w formie wynagrodzenia doradców zawodowych
 11. Wyłączenie od zasady konkurencyjności 
 12. Stosowanie aspektów społecznych przy realizacji zamówień
 13. Wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych w przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy
 14. Rozwiązanie kwestii problemowych dotyczących SL2014
 15. Organizowanie staży
 
rok
 1. Realizowanie staży u kilku pracodawców
 2. Stosowanie kosztów racjonalnych usprawnień
 3. Angażowanie i rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu
 4. Występowanie cross-financingu i dochodu w projekcie
 5. Występowanie cross-financingu i dochodu w projekcie
 6. Rozliczanie wydatków w projektach pozakonkursowych
 7. Angażowanie i wynagradzanie opiekunów stażystów
 8. Oznaczanie działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych
 9. Uwzględnianie w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych czy stażowych
 10. Realizowanie doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
 11. Kwalifikowanie wydatków w ramach stażu realizowanego przez PUP
 12. Uzyskania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów
 13. Uzyskania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów
 14. Stosowanie zasdad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 15. Umieszczania plakatu A3
 
rok
 1. Stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych
 2. Realizowanie założeń projektów PUP
 3. Opisywanie potencjału kadrowego we wniosku o dofinansowanie projektu
 4. Udzielaniu zamówień na materiały przeznaczone do transmisji przez nadawców
 5. Realizowanie partnerstwa w kontekście podmiotów powiązanych
 6. Wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych
 7. Zawierania umów o pracę w ramach projektów
 
rok
 1. Rozliczanie wydatków za pomocą metod uproszczonych