Zapoznaj się z prawem i dokumentami

 

 
Półki uginające się od książek? Nie tym razem! W tym miejscu znajdziesz dokumenty programowe, wytyczne oraz stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Zapraszamy do poznania podstaw funkcjonowania Programu i ich wykładnię. Wszystko w jednym miejscu specjalnie dla Ciebie!

 
          


Sekcje podzieliliśmy na Program i jego szczegółowy opis, następnie wytyczne. W drugiej części zamieściliśmy stanowiska instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Materiały zamieściliśmy tak, by ułatwić Ci ich zrozumienie:

 

Sekcja 1 Program

 
 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuję od 27.12.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 4 listopada 2019 r. wraz z załącznikami
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 3 lipca 2019 r. wraz z załącznikami
  wersja archiwalna
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z 6 lutego 2019 r. wraz z załącznikami- wersja archiwalna
 5. Wersje archiwalne▼
 6. Umowa Partnerstwa - wersja aktualna (obowiązuje od sierpnia 2017r.)
  Wersje archiwalne▼

 


Sekcja 2 Wytyczne obowiązujące
 1. Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 22.08.2019 r.  - wersja aktualna (obowiązuje od 9.09.2019r.)
  Wytyczne zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. - wersja archiwalna (obowiązuje od 19.07.2017r.)
  1.1    Zamówienia udzielane w ramach projektów
  1.2    
  Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku
  Wersje archiwalne▼
 2. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  wersja aktualna (obowiązuje od 8.08.2019r.) 
 3. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - wersja archiwalna (obowiązuje od 01.01.2018r.)
  Wersje archiwalne▼
 4. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 07.03.2018r.)
  Wersje archiwalne▼
 5. Wytyczne w zakresie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020 (Obowiązuje od 1 stycznia 2019r.)
  Wersje archiwalne▼
   
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z 05.04.2018 r. (obowiązuje od 05.04.2018 r.) 
 7. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązuje od 16.03.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼

  5.1 Opis zmian do ostatniej wersji
 8. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 3.11.2016 r.)
  Wersje archiwalne▼
   
       Załącznik nr 1: Wzór Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych
       Wersje archiwalne załączników▼
   
       Załącznik nr 2: Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych
       Wersje archiwalne załączników▼
   
       Załącznik nr 3: Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
       Wersje archiwalne załączników▼
   
 9. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
  Wersje archiwalne▼

       Załącznik nr 1: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 2: Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 3: Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 4: Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 5: Wzór metryki wskaźnika kluczowego (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼
       
       
  Załącznik nr 6: Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 7: Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼

       Załącznik nr 8: Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (obowiązuje od 09.07.2018 r.)
       Wersje archiwalne załączników▼
 10. Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020 z 28.10.2015 r. (obowiązuje od 28.10.2015 r.)
 11. Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej 2014-2020 (obowiązuje od stycznia 2018 r.)
 12. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - (obowiązuje od 19.12.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 13. Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 31.03.2015 r. (obowiązuje od 31.03.2015 r.)
 14. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lutego 2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 15. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21.07.2017 r. - wersja aktualna (obowiązuje od 21.07.2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 16. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020  (obowiązuje od 22.04.2015 r.)
 17. Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - wersja aktualna (obowiązuje od lipca 2017 r.)
  Wersje archiwalne▼
 18. Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020


Dział 3 Rozporządzenia unijne

 
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
   
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
   
 3. Rozporządzenia Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
   
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TraktatuDział 4 Rozporządzenia polskie

 
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020
   
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dnia 18 grudnia 2009 r.
Dział 5 Ustawy

 
 1. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, późn. zm.)
 2. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.)
 3. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) z dn. 02.09.2017 r.

  3.1 Opis zmian od ostatniej wersji PDF
   
  Wersje archiwalne▼
 4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
 5. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)
 6. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)


Dział 6 Stanowiska i interpretacje
Poddział 1 Interpretacje Instytucji Koordynujące Umowę Partnerstwa

 1. Oznaczanie projektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
 3. Stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień

Poddział 2 Interpretacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
                 2019
 


 1. Kwalifikowanie uczestników projektu
 2. Weryfikowanie statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia
 3. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu 
 4. Stosowanie kwot ryczałtowych w projektach
 5. Rozliczanie kosztów pośrednich projektu
 6. Stosowanie zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku


 
 1. Rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS
 2. Stosowanie zasady konkurencyjności 
 3. Wprowadzanie danych w bazie personelu w SL 2014
 4. Rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu 
 5. Dokumentowania kosztu refundacji wynagrodzenia opiekuna stażysty
 6. Rozliczania projektów według reguły proporcjonalności
 7. Obliczanie kosztu lunchu/obiadu/kolacji oraz przerwy kawowej w ramach projektu
 8. Agażowanie pracowników beneficjenta projektu
 9. Wykonywanie zadań przez personel przebywający na urlopie wypoczynkowym
 10. Wnoszenie wkładu własnego w formie wynagrodzenia doradców zawodowych
 11. Wyłączenie od zasady konkurencyjności 
 12. Stosowanie aspektów społecznych przy realizacji zamówień
 13. Wypłacanie stypendiów szkoleniowych i stażowych w przypadku udokumentowanej niezdolności do pracy
 14. Rozwiązanie kwestii problemowych dotyczących SL2014
 15. Organizowanie staży
 

 
 1. Realizowanie staży u kilku pracodawców
 2. Stosowanie kosztów racjonalnych usprawnień
 3. Angażowanie i rozliczanie kosztów zaangażowania personelu projektu
 4. Zakończenia udziału w projekcie
 5. Występowanie cross-financingu i dochodu w projekcie
 6. Rozliczanie wydatków w projektach pozakonkursowych
 7. Angażowanie i wynagradzanie opiekunów stażystów
 8. Oznaczanie działań oraz materiałów informacyjno-promocyjnych
 9. Uwzględnianie w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych czy stażowych
 10. Realizowanie doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy
 11. Kwalifikowanie wydatków w ramach stażu realizowanego przez PUP
 12. Stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w projektach do 100.000 EUR wkładu publicznego
 13. Uzyskania kwalifikacji i kompetencji w ramach projektów
 14. Stosowanie zasdad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 15. Umieszczania plakatu A3 

 1. Stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych
 2. Realizowanie założeń projektów PUP
 3. Opisywanie potencjału kadrowego we wniosku o dofinansowanie projektu
 4. Udzielaniu zamówień na materiały przeznaczone do transmisji przez nadawców
 5. Realizowanie partnerstwa w kontekście podmiotów powiązanych
 6. Wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych
 7. Zawierania umów o pracę w ramach projektów

Poddział 3 Interpretacje Ministerstwa Finansów


 1. Rozliczanie wydatków za pomocą metod uproszczonych